Heb je vragen over de algemene voorwaarden? Mail dan naar info@karbonstore.nl en je zult persoonlijk geholpen worden.

Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden KARBON
 
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle bestellingen, aanbiedingen en overeenkomsten van KARBON zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van KARBON worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door KARBON ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
 
Artikel 2. Begrippen
2.1 Met ‘u’ wordt bedoeld: de koper. Met ‘KARBON’ wordt bedoeld: de verkoper.
2.2. Onder ‘werkdagen’ wordt verstaan: alle dagen van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van nationale feestdagen en met uitzondering van perioden waarin bij KARBON alleen orders geplaatst kunnen worden (en geen verdere orderafhandeling en -levering van deze orders plaatsvindt). De perioden waarin bij KARBON alleen orders geplaatst kunnen worden, worden gedurende de periode op de hoofdpagina van de internetsite van KARBON, www.karbonstore.nl, in het bestel- en kassaproces en op bestelbevestigingen aangegeven.
2.3 Onder ‘schriftelijk’ wordt verstaan: communicatie per brief, fax of email.
 
Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen van KARBON zijn vrijblijvend en KARBON behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.4.
3.2 KARBON kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien u redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door KARBON. KARBON is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. Ook kan aanvullende informatie aan of over de koper worden gevraagd. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt KARBON dit aan de koper mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van (poging tot) fraude of oplichting zal KARBON aangifte doen bij de politie. KARBON behoudt zich het recht voor via de website verkregen persoonlijke gegevens ten behoeve van aangifte te overleggen aan politie en/of justitie.
 
Artikel 4. Prijzen en betalingen
4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief btw en eventuele andere belastingen of heffingen en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van KARBON.
4.3. Betaling kan ook geschieden door middel van een betaling met een kado- of kortingsbon, uitgegeven door KARBON of derden. Een kado- of kortingsbon is maximaal één (1) jaar geldig na datum van uitgifte. Kado- of kortingsbonnen kunnen uitsluitend in de webwinkel verzilverd worden. Indien het bestede bedrag lager is dan de waarde van de bon, vervalt het restant bedrag automatisch. KARBON kadobonnen of tegoedbonnen zijn niet inwisselbaar voor een geldbedrag.
4.4 De koper geeft KARBON toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling succesvol te laten plaatsvinden op de door u gekozen betalingswijze.
4.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is KARBON gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door KARBON.
 
Artikel 5. Levering, Transport en Risico
5.1 KARBON streeft naar een leveringstermijn van maximaal drie (3) werkdagen voor voorradige producten. Levering door KARBON vindt plaats uiterlijk binnen tien (10) werkdagen na datum van betaling, tenzij met u schriftelijk een andere levertermijn is overeengekomen. Indien levering niet tijdig plaatsvindt, dan ontvangt u binnen dertig (30) werkdagen (of de ander overeengekomen levertermijn) na plaatsing van de bestelling bericht en heeft u tot het moment van levering het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden door schriftelijke mededeling daarvan aan KARBON. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.
5.2 Levering vindt plaats op het moment dat het product door (of namens) u in ontvangst wordt genomen.
5.3 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt is KARBON gerechtigd de gemaakte verzendkosten plus administratiekosten op u te verhalen. Administratiekosten bedragen 5,00 Euro per pakket.
5.4  Bestellingen worden op werkdagen direct verzonden nadat de bestelling volledig voorradig is.  De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan KARBON is verstrekt, door KARBON bepaald.  Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd na wederzijdse overeenstemming.
5.5 Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt door KARBON gedragen. Nadat de artikelen aan de koper geleverd zijn (zie artikel 5.2), gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.
5.6 KARBON is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.
 
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan KARBON verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten zelf gaat reeds op het moment van levering op de koper over.
 
Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door KARBON geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor een zorgvuldig en verantwoord gebruik van geleverde producten. KARBON is niet aansprakelijk voor schade of verwondingen die zijn ontstaan tijdens het gebruik van product(en), tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van KARBON. Geleverde instructies bij de producten zijn slechts een richtlijn.
8.2 U heeft de verplichting om de geleverde producten onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. Eventuele gebleken gebreken dient u uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan KARBON te melden.
8.3 Indien tijdig is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal KARBON de desbetreffende producten vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurprijs plus betaalde verzendkosten restitueren. Om aan te tonen dat producten niet aan de overeenkomst beantwoorden dient u, indien KARBON hier om vraagt, de betreffende producten eerst te retourneren. De kosten voor deze retourzending worden gedragen door KARBON. Indien achteraf sprake blijkt te zijn van een ongegronde reclamatie, dan komen alle kosten die daardoor (zijn) ontstaan voor uw rekening.
8.4 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft kunt u het product binnen dertig (30) werkdagen na levering aan KARBON te retourneren en de overeenkomst te ontbinden. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het product onbeschadigd zijn. Door KARBON eventueel reeds ontvangen betaling wordt indien mogelijk binnen twee (2) werkdagen en uiterlijk binnen dertig (30) dagen na de ontbinding terugbetaald. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor uw rekening. Zie het ‘retourformulier’ op www.karbonstore.nl.
8.5 Indien u tijdig reclameert, schort dit uw betalingsverplichting niet op. U bent in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overige bestelde artikelen, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
8.6 Indien u een bestelling in zijn geheel wenst te retourneren dient u ook alle bijgevoegde artikelen waaraan geen zelfstandige waarde toekomt (gratis samples, brochures, etc.) mee te retourneren. Indien deze artikelen niet geretourneerd worden, zal de economische waarde van deze items door KARBON worden ingehouden op het terug te betalen bedrag.
 
Artikel 9. Bestellingen/communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en KARBON, dan wel tussen KARBON en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en KARBON, is KARBON niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van KARBON.
 
Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft KARBON in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat KARBON gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan KARBON kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 
Artikel 11. Privacy
11.1 De door u ingevulde persoonsgegevens zullen zorgvuldig en vertrouwelijk door KARBON worden behandeld en alleen aan derden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van betalingstransacties en bezorging of indien dit van rechtswege van ons verlangd wordt.
11.2 De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die KARBON in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a. risicoanalyses
b. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden
 
Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan KARBON schriftelijk opgave doet van een adres, is KARBON gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan KARBON schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door KARBON gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet zijn recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat KARBON deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met KARBON in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door KARBON vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 
Artikel 13. Kan ik een product Retourneren?
13.1 Na ontvangst van uw bestelling heeft u dertig (30) dagen bedenktijd om het product te retourneren. Deze termijn gaat in vanaf de dag dat de bestelling geplaatst wordt.
 
Artikel 14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.